Laternas uz Doles salas 19.03.2011. Sign In or Register to add photos

Ðoreiz bildes no Ogres Rotarakta kluba, rîkotâ projekta ¥Esi brîvprâtîgais Ogres novadâ¡ 2011.gada 19. un 20. martâ . Jaunieði palaida debesîs laternas kopâ ar apòemðanos darît daudz labas lietas savâ novadâ kâ brîvprâtîgie!
« Back to Gallery 10 Photos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  
1 - 10 of 10 Photos
Rss_feed